2022 Eylül Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 02.09.2022 gün ve 56 sayılı kararıyla onaylanan 38 ada 22 parsel, 40 ada 1-2 ve 3 parseller ile çevresini kapsayan 1/5000 Ölçekli İlave Ve Kısmı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Ve Kısmı Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 06.09.2022 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. 06.09.2022
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.