2022 Haziran Ayı

  1. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 03.06.2022 gün ve 42 sayılı kararıyla onaylanan Fatih Mahallesi 59 ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 15.06.2022 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
  2. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, Ayvacık İlçesi, Ümmühan Mahallesi, 127 ada 1, 5, 149 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 159 ada 1, 433 ada 2, 463 ada 1,464 ada 1 ve 465 ada 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, belediye encümeninin 13.06.2022 tarih ve 116 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
    18. Madde uygulaması 27.06.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile (27.06.2022 – 28.07.2022) askıya çıkarılmıştır. Detaylı bilgi belediyemiz İmar Müdürlüğünden alınabilir.
    Askı evraklarını indirmek için tıklayınız.