2024 Ocak Ayı

  1. Ayvacık Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarına göre, İlçemiz, Hamdibey mahallesi, 38 ada 71-72-73 parseller, 40 ada 63-64 parseller, 527 ada 1-2-3-4-5 parseller,542 ada 1-2-3-4-5 parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeni’nin 27.12.2023 tarih 251 no.lu kararı ile onaylanıp ve askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.Belediye Encümeni’nin 27.12.2023 tarih 251 no.lu kararı ile onaylanan imar uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince 02.01.2024 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile (02.01.2024-02.02.2024 tarihleri arasında) Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.canakkaleayvacik.bel.tr/ )  eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve ekleri indirmek için tıklayınız.
  2. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 04.01.2024 gün ve 08 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık(ÇANAKKALE) Hamdibey ve Fatih Mahallesi yol ve açık alan düzenlemelerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 15.01.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.
  3. Ayvacık Belediyesi Meclisinin 04.01.2024 gün ve 09 sayılı kararıyla onaylanan Ayvacık(ÇANAKKALE) Ümmühan Mahallesi 459 ada 27 parsel numaralı taşınmaz ve çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden 15.01.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
    Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporlarını indirmek için tıklayınız.