Ambalaj Atığı İlanı

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1- Belediye sorumluluk alanımız içersindeki ambalaj atıklarının 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/g maddesi ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işinin sözleşme süresi sona ereceğinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre yapılacak açık teklif usulü ihale ile 2 (iki) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 07 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 14.45’de Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhale bedeli yıllık 5000,00-TL+KDV olup, İhale geçici teminatı 300,00-TL dir.

4- İhale şartnameleri Ayvacık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

5- İhaleye katılacak isteklilerin;

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
 4. Geçici Teminat Makbuzu
 5. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.
 6. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 7. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 8. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna ve tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 9. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
 10. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 11. İhaleye katılacakların belediyemize kira, vergi dahil herhangi bir borcu olmaması gerekmektedir.

yukarıda istenen geçici teminat makbuzu, belge ve evrakları bir dilekçe ile birlikte en geç 07.10.2019 günü saat 14.15’e kadar Ayvacık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim ederek müracaatları yeterlidir.

6- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlan Olunur.