İş Yeri İhale İlanı

 

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

  1. İlçemiz Ümmühan Mahallesi Cami Sokak No:5 (143 ada, 8 parsel) adresinde mülkiyeti Belediyemize ait boş durumdaki 1 (bir) adet işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  2. İhale 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  3. İhale bedeli aylık 400,00-TL olup, ihale geçici teminatı ise 432,00-TL dir.
  4. İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
  5. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 27.01.2021 günü saat 14.00‘e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.
  6. İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.