İş Yeri İhale İlanı

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

  1. lçemiz Ümmühan Mahallesi Tok Caddesinde Hükümet Konağı Otopark girişinin yanında 2,60 m2 x 2,67 m2 ebatında Belediye meclis kararı ile ticari taksi durak yeri olarak belirlenen 1 (bir) adet ve İlçemiz Ümmühan Mahallesi Ünal Caddesi No:2 (Otogar tarafından başlamak üzere Birinci sıradaki işyeri) adresindeki 1 (bir) adet işyerlerinin,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile kiraya verilecektir.
  2.  İhale 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 14.30’da durak yerinin, saat 15,00 te işyerinin kira ihaleleri, Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  3.  İhale yerleri adres ve bilgileri;
  • a. İlçemiz Ümmühan Mahallesi Tok Caddesinde Hükümet Konağı Otopark girişinin yanında 2,60 m2 x 2,67 m2 ebatında Belediye meclis kararı ile ticari taksi durak yeri olarak belirlenen 1 (bir) adet işyeri ihale ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecek olup, aylık ihale kira bedeli 475,00-T ihale geçici teminatı 513,00-TL dir.
  • b. İlçemiz Ümmühan Mahallesi Ünal Caddesi No:2 (Otogar tarafından başlamak üzere Birinci sıradaki işyeri) adresindeki 1 (bir) adet işyeri, ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, aylık ihale kira bedeli 500,00-TL ihale geçici teminatı ise 540,00-TL dir.
  1. İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
  2. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 26.04.2021 günü saat 14.00’e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.
  3. İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.