İş Yeri İhale İlanı

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

 1. İlçemiz Ümmühan Mahallesinde aşağıda adres ve bilgileri yazılı belediyemize ait 3 (üç) adet işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
 2. İhaleler 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 3. İhale yerleri adres ve bilgileri;
  a. Ümmühan Mahallesi Ünal Caddesi No:6A (465 ada, 1 parsel) adresindeki işyerinin, aylık ihale kira bedeli 500,00-TL ihale geçici teminatı ise 540,00-TL dir.
  b. Ümmühan Mahallesi Müze Sokak No:2 (463 ada, 1 parsel) adresindeki işyerinin, aylık ihale kira bedeli 625,00-TL ihale geçici teminatı ise 675,00-TL dir.
  c. Ümmühan Mahallesi Ünal Caddesi No:8F (465 ada, 2 parsel) adresindeki işyerinin, aylık ihale kira bedeli 525,00-TL ihale geçici teminatı ise 567,00-TL dir.
 4. İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
 5. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 24.05.2021 günü saat 14.00‘e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.
 6. İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.