İş Yeri İhale İlanı

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- İlçemiz Ümmühan Mahallesi Tok Caddesinde aşağıda adres ve bilgileri yazılı mülkiyeti belediyemize ait 1 (bir) adet işyeri ve 1 (bir) adet ATM yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İhale yerleri adres ve bilgileri;

a. Ümmühan Mahallesi Tok Caddesi Hükümet Konağı yan girişi tarafında (148 ada, 6 parsel batı cephesi önü) bulunan boşluk alanda yaklaşık 6,5 m2 miktarındaki ATM yerinin, aylık ihale kira bedeli 1500,00-TL ihale geçici teminatı ise 1620,00-TL dir.
b. Ümmühan Mahallesi Tok Caddesi No:27 (148 ada, 11 parsel) adresindeki işyerinin, aylık ihale kira bedeli 650,00-TL ihale geçici teminatı ise 705,00-TL dir.

4. İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

5. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 17.08.2020 günü saat 14.00’e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.

6- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.