İş Yeri İhale İlanı

 

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1- İlçemiz Ümmühan Mahallesinde aşağıda adres ve bilgileri yazılı belediyemize ait çöplüğün atıklarının ekonomiye kazandırılması işi ile birer adet işyeri ve yer(Büfe yeri), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile kiraya verilecektir.

 

2- İhale 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3- İhale yerleri adres ve bilgileri;

a.Ümmühan Mahallesi Panayır yeri yanındaki Çayiçi ve Hebiller Çayırı mevkileri bölgesinde kalan çöplüğün atıklarının ekonomiye kazandırılması işi, ihale ile 1 (bir) yıllığına kiraya verilecek olup, yıllık ihale kira bedeli 40000,00-TL+KDV ihale geçici teminatı 1200,00-TL ek geçici teminatı ise 20000,00-TL dir.

 b.Ümmühan Mahallesi Ünal Caddesi No:6D (465 ada, 1 parsel) adresindeki işyeri, ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, aylık ihale kira bedeli 500,00-TL ihale geçici teminatı ise 540,00-TL dir.

c.Ümmühan Mahallesi Tok Caddesi Hükümet Konağı yan girişi tarafında (148 ada, 6 ve 7 parseller kesişimi önü) bulunan boşluk alanda yaklaşık 7,5 m2 miktarındaki Büfe yeri, ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, aylık ihale kira bedeli 500,00-TL ihale geçici teminatı ise 540,00-TL dir.

 

4- İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

5- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 31.08.2020 günü saat 14.00‘e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.

 

6- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.