Panayır İlanı

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

1- Her yıl 20-29 Mayıs tarihleri arasında Belediyemizce geleneksel olarak düzenlenmekte olan hayvan ve emtia panayırının, 26-29 Eylül tarihlerinde güz emtia panayırı olarak tekrar düzenlenmesi ve geleneksel hale getirilmesi kararlaştırıldığından, 26-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan güz emtia panayırımızda hazırlanan şartnamede kira bedeli ve teminat miktarı belirtilen aşağıdaki yerler;

S.NO  YERİN ADI                                      BEDELİ                    GEÇİCİ TEMİNAT

  1. ÇEŞMEBAŞI KAHVESİ   1750,00-TL                55,00-TL
  2. HALKEVİ KAHVESİ   4000,00-TL              120,00-TL
  3. EĞLENCE MAHALLİ 10000,00-TL              300,00-TL
  4. BELEDİYE YERİ KAHVESİ   2900,00-TL                90,00-TL
  5. BÜYÜK DUŞ VE TUVALETLER   3000,00-TL                90,00-TL

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü yapılacak ihale ile veya talep durumuna göre pazarlıkla panayır süresince kiraya verilecektir.

2- İhale 24 Eylül 2019 Salı günü saat 14.30’da Encümen huzurunda Belediye hizmet binası zemin katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 24.09.2019 günü saat 14.00’e kadar; geçici teminat makbuzu, dilekçe, Kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların Noter tasdikli olmak kaydı ile yetkilisinin işlem yılını kapsayan yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesini, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir. Talipliler hangi yerin ihalesine girmek isterlerse o yerin teminatını yatırmaları gerekmektedir.

5- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.